Prepravný poriadok

Fajth PD, s.r.o. – Autobusová doprava, vydáva tento Prepravný poriadok autobusovej dopravy podľa § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave, podľa § 1, 2 a 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996 Z.z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave.

ČL. 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

(1)   Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, drobné domáce zvieratá a autobusové zásielky.

(2)  Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Fajth PD, s.r.o. – Autobusová doprava, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel sro, vožka číslo 39060/V.

(3)   Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb, ich batožiny a autobusových zásielok.

(4)  Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o výkone vo verejnom záujme.

(5)  Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu  príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

(6)   Dopravca vydáva v súlade s dopravnou licenciou cestovný poriadok, ktorý obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých autobusových linkách a o spojoch na nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok na jednotlivých spojoch autobusových liniek, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich.

(7)   Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad, spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny, domácich zvierat a s prepravou autobusových zásielok, ako aj podmienky,  za ktorých sa sadzby uplatňujú.

(8)   Osádku autobusu tvorí vodič (vodiči), resp. iná poverená osoba dopravcom (sprievodca, dopravná kontrola).

ČL. 2 ROZSAH AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

(1)   Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu a nepravidelnú autobusovú dopravu.

(2)   Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich (ďalej len “autobusová linka”), ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny a domácich zvierat.

(3)  Pravidelnú autobusovú dopravu možno vykonávať ako verejnú alebo osobitnú.

(4)   Verejná pravidelná autobusová doprava je preprava osôb na autobusovej linke medzi dvoma alebo viacerými zastávkami, najmä diaľková autobusová doprava, medzinárodná autobusová doprava. Medzinárodná autobusová doprava je preprava osôb, pri ktorej východisková zastávka na nastupovanie a cieľová zastávka na vystupovanie sa nachádza na území dvoch štátov. Diaľková autobusová doprava je vnútroštátna preprava osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po cieľovú zastávku presahuje 100 km.

(5)   Osobitná (špeciálna) pravidelná autobusová doprava je preprava osôb, ktorá zabezpečuje prepravu špecifikovaných kategórií cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich, pokiaľ sa táto preprava uskutočňuje v presne stanovených intervaloch po presne stanovených trasách, pričom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach.

(6)     Nepravidelná autobusová doprava je doprava, ktorá nespĺňa požiadavky pravidelnej autobusovej dopravy, alebo osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy. Vykonáva sa na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná alebo vyhliadková.

(7)  Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca autobusovú dopravu v rozsahu:

 1. a)             diaľková pravidelná autobusová doprava,
 2. b)             osobitná (špeciálna) pravidelná autobusová doprava,
 3. c)             nepravidelná autobusová doprava,
 4. d)            medzinárodná doprava.
ČL. 3 POVINNOSTI DOPRAVCU

(1)   Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

 1. a)  vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
 2. b)  zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o batožinu a o zásielky,
 3. c)  byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel  a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.

(2)   Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:

 1. a)  vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o výkone vo verejnom záujme po celý čas ich platnosti,
 2. b) prepravovať cestujúcich podľa tarify a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok,
 3. c) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny, a umožniť im používanie vlastných spoločenských, kultúrnych a sociálnych zariadení určených pre cestujúcich na autobusovej linke,
 4. d) starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave, označené smerovými tabuľami, a ak ide o miestenkové vozidlá, aj poradovým číslom sedadla vo vozidle,
 5. e)  zabezpečiť počas jazdy primerané vetranie, resp. vykúrenie vozidla,
 6. f)  zariadenie dopravcu vo vozidle používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim,
 7. g)  zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je vyhradená, resp. zakázaná preprava,
 8. h)  postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich, o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci, a ak je potrebné o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,
 9. i)  utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne a zrakovo postihnutých osôb a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými deťmi,
 10. j) označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a cieľovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi,
 11. k) zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify, ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti a podľa možnosti aj na zastávkach a v autobusoch,
 12. l)  zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie a názov zastávky, číslo alebo iné označenie autobusovej linky a uverejnenie údajov o príchode jednotlivých spojov na zastávku a ich odchode a trvale ich udržiavať,
 13. m)  udržiavať vlastné zastávky, čakárne a prístrešky pre cestujúcich a ďalšie priestory a zariadenia určené pre cestujúcich, ktoré zriadil, v prevádzkyschopnom stave a v čistote,
 14. n)   informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky alebo o zmene jej trasy, o zmene cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných zmenách na autobusovej linke, ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to najmenej 15 dní vopred, ak ide o pripravované alebo vopred známe zmeny; inak informuje neodkladne, len čo sa o nich dozvie,
 15. o)  zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke, možností prestupu na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy,
 16. p)  potvrdiť v cieľovej zastávke na požiadanie cestujúceho dobu meškania spoja, ak spoj  meškal viac ako 20 minút; ak spoj nešiel vôbec, vydať o tom potvrdenie na príslušnom pracovisku dopravcu,
 17. q)  dopravca prednostne príjme na prepravu cestujúceho, pre ktorého je podľa prepravného poriadku vyhradené miesto v autobuse, napr. telesne alebo  zrakovo postihnutú osobu, držiteľa preukazu ZŤP, ZŤP-S1),  ďalej tie skupiny cestujúcich, ktoré majú prednostné právo na prepravu zverejnené poznámkou pod cestovným poriadkom autobusovej linky. Prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený.
 18. r)  zaevidovať každého cestujúceho pri preprave podľa príslušnej tarify vydaním cestovného alebo evidenčného lístka, a to pri platbe v hotovosti ako aj pri použití elektronického média (dopravnej karty).
ČL. 4 ZMLUVA O PREPRAVE OSÔB

(1)   Pre cestujúcich sú prepravný poriadok, cestovný poriadok a tarifa verejným návrhom dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

(2)   Zmluvu o preprave osôb uzatvára cestujúci s dopravcom momentom nastúpenia do autobusu. Nastúpením do autobusu cestujúci vyjadruje svoj neodvolateľný súhlas so všetkými podmienkami prepravy obsiahnutými v tomto prepravnom poriadku. Cestujúci si je vedomý povinnosti uhradiť dopravcom určené cestovné v zmysle tarify. Cestujúci autobusom si je plne vedomý svojej povinnosti disponovať platným cestovným lístkom, prípadne cestovným lístkom s miestenkou, ktorý je dokladom o zaplatení cestovného. V prípade, ak cestujúci užíva služby dopravcu bez platného cestovného lístka, vzniká mu povinnosť uhradiť cestovné ako aj úhrady stanovené tarifou. Cestovné a úhrady           v zmysle tarify sa považujú za splatné momentom zistenia porušenia tohto prepravného poriadku a tarify cestujúcim pri výkone prepravnej kontroly.

(3)     Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

(4)     V pravidelnej autobusovej doprave má dopravca prepravnú povinnosť (Čl.1 ods.5) voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu. Toto ustanovenie neplatí, ak je autobus plne obsadený.

(5)     Na povinne miestenkových spojoch má dopravca prepravnú povinnosť voči cestujúcim      s miestenkami zakúpenými pred nastúpením do autobusu vo výdajni cestovných lístkov, ak cestujúci s miestenkou zaujme svoje miesto najneskoršie 5 minút pred odchodom autobusu. Cestujúceho bez miestenky možno vo východiskovej zastávke prijať na prepravu, ak autobus nie je plne obsadený cestujúcimi s miestenkami a cestujúci zaplatí cestovné i miestenku vodičovi alebo inému oprávnenému členovi osádky autobusu, najskôr však päť minút pred odchodom autobusu.

(6)     V zmysle § 3 a § 4 ods.1 zákona č. 244/2002 Z. z.  o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov sa všetky spory, ktoré vznikli alebo ktoré vzniknú zo zmluvy o preprave osôb alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, ktorej návrh obsahuje tento prepravný poriadok, sa budú prejednávať         a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom.

(7)   V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb, resp. podľa prijatej objednávky nepravidelnej dopravy.

ČL. 5 PRÁVA CESTUJÚCEHO

(1)  Cestujúci má právo:

 1. a)    na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok, cestovný lístok s miestenkou, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,
 2. b)   na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva      o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým autobusom,
 3. c)    požadovať od osádky autobusu alebo od dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,
 4. d)   na miesto podľa miestenky kúpenej pred nastúpením do autobusu, ak je pripravený na prepravu najneskôr päť minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky alebo v čase nastupovania do autobusu na nácestnej zastávke.

(2)   Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložiť po jednom mieste na sedenie pre seba a pre ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky; ak zakupuje cestovný lístok mimo vozidla, musí mať platný cestovný lístok aj pre ďalšieho cestujúceho. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť odevu alebo iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť. Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto bez toho, že by ho obložil, stráca naň právo; toto ustanovenie sa netýka miest, na ktoré bola vydaná miestenka.

(3)   Cestujúci môže zaujať miesto na sedenie, na ktoré bola vydaná inému cestujúcemu miestenka z nácestnej zastávky a ktoré je patrične označené. Pri príchode do tejto nácestnej zastávky je však povinný uvoľniť miesto cestujúcemu, ktorý sa preukáže platnou miestenkou na toto miesto.

(4)  Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku, alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej autobusovej linky, prípadne spojom inej autobusovej linky dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky.

(5)       Oprávnenie podľa odseku 4 môže cestujúci využiť len v deň, na ktorý bol cestovný lístok vydaný. Ak sa cestujúci nemôže do cieľovej, prípadne späť do východiskovej zastávky prepraviť v tento deň, je povinný si vyžiadať o tom písomné potvrdenie dopravcu, ktoré ho oprávňuje na bezplatnú prepravu ešte nasledujúci deň.

(6)   Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokončenia začatej cesty prepravil späť do východiskovej zastávky podľa odseku 4 alebo 5, má právo na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa cestujúci v takomto prípade neprepraví do východiskovej zastávky, má právo na vrátenie rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za prejdený úsek medzi východiskovou zastávkou a zastávkou, kde sa cesta znemožnila, prípadne poslednou prejdenou zastávkou.

(7)   Cestujúci s platným cestovným lístkom pre jednotlivú cestu má právo na vrátenie zaplateného cestovného aj vtedy, ak upustil od prepravy preto, lebo sa niektorý spoj neuskutočnil podľa cestovného poriadku, alebo ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpečilo vo vozidle miesto na sedenie, hoci bol pripravený na prepravu včas. (meškanie spoja v prímestskej doprave dlhšie ako 60 minút, v diaľkovej a medzinárodnej dlhšie ako 120 minút.)

(8)  Ak sa preprava uskutočnila oneskorene zavinením dopravcu (v prímestskej doprave dlhšie  ako 60 minút, v diaľkovej a medzinárodnej doprave dlhšie ako 120 minút), alebo ak dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb, cestujúci má právo na zľavu z cestovného do výšky 20%. Táto zľava bude cestujúcemu uznaná, len ak je vyššia ako 0,50 €.

(9)     Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na príručnej batožine, na cestovnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov2).

ČL. 6 POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

(1)  Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené:

 1. a)    prihovárať sa vodičovi počas jazdy,
 2. b)   pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč),
 3. c)    otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,
 4. d)   fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich,
 5. e)    nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené,
 6. f)     zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

(2)  Ďalej je cestujúci povinný:

 1. a)    poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu alebo revízora, alebo dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 2. b)   nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach, a keď autobus stojí        a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn;
 3. c)    nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu,
 4. d)   zaplatiť cestovné s použitím platidla v primeranej hodnote podľa platnej tarify a cenníka cestovného v hotovosti alebo prostredníctvom dopravnej karty s dostatočným kreditom. Dopravca prijíma platby za cestovné v hotovosti len do výšky päť-násobku výšky cestovného.
 5. e)    uhradiť cestovné v hotovosti, ak je v autobuse nefunkčné zariadenie na odčítavanie dopravnej karty, a to napriek tomu, že má na nej cestujúci dostatočný kredit.
 6. f)     preukázať sa na výzvu vodiča alebo iného člena osádky autobusu, alebo revízora platným cestovným lístkom a zaplatiť obyčajné cestovné a úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom. Ak sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom a nemôže zaplatiť ihneď obyčajné cestovné a úhradu, je povinný poskytnúť osobné údaje potrebné na vymáhanie cestovného a ďalších úhrad podľa tarify3).
 7. g)    pripútať sa na sedadle, ktoré je vybavené bezpečnostným pásom.
 8. h)    uložiť príručnú batožinu tak, aby nepoškodila interiér a zariadenie autobusu, odevy a iné batožiny ostatných cestujúcich, resp. nespôsobila ujmu na zdraví žiadnemu z cestujúcich nielen počas státia a jazdy, ale aj pri náhlom brzdení a iných okolnostiach, ktoré sa môžu vyskytnúť v cestnej premávke. Za takto spôsobenú škodu zodpovedá cestujúci v plnom rozsahu.
 9. i)      cestujúci je na vyzvanie oprávnenej osoby povinný preukázať svoju totožnosť.
 10. j)     cestujúci je povinný si pri zakúpení cestovného lístka tento skontrolovať, predovšetkým údaje o čase, cene cestovného lístka, poskytnutej zľave, a ostatné údaje podľa jeho požiadaviek. V prípade nezhody musí tento lístok bezodkladne po zakúpení a odchodom autobusu zo zastávky reklamovať u vodiča. Zistené reklamácie mimo pokladne vodiča sa neuznávajú.
 11. k)   Cestujúci zodpovedá za správnosť poskytnutých údajov a platnosť osobných dokladov, vrátane preukazu na zľavu na cestovnom, v celom rozsahu.
ČL. 7 OSOBITNÉ PRÁVA NIEKTORÝCH CESTUJÚCICH

(1)     Dopravca je povinný zabezpečiť, aby pre cestujúcich s osobitnými právami pri preprave boli v každom vozidle vyhradené a zreteľne označené najmenej dve miesta na sedenie.

(2)     Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes.

(3)     Pre osoby čiastočne pohybovo imobilné (s obmedzenou schopnosťou) je v autobuse prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy vyhradené jedno sedadlo, ktoré je príslušne označené (piktogram). Osoby telesne postihnuté, spĺňajúce ostatné uvedené kritériá, majú vo vozidle vyhradené  ďalšie dve sedadlá (označené piktogramom). Týmto nie je dotknuté právo prednostného využívania týchto sedadiel  osobami s obmedzenou pohyblivosťou, pokiaľ tieto sedadlá nie sú obsadené  telesne postihnutými. Osoby zrakovo postihnuté, doprevádzané vodiacim psom, majú vyhradené  sedadlá č. 1. a 2.

(4)     Pri preprave viacerých osôb, spĺňajúcich kritériá tohto odseku, je vodič oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby  uvoľnil  aj iné miesto na sedenie.

(5)     Ak je cestujúcich s osobitnými právami pri preprave viac ako je pre nich vyhradených miest, vodič je oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby uvoľnil miesto na sedenie pre cestujúceho s osobitnými právami.

(6)     Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič prednostné, bezpečné nastúpenie a  vystúpenie.

(7)     Preprava detí do šiestich rokov veku bez sprievodu osoby staršej ako 10 rokov veku nie je dovolená. Ak sú miesta na sedenie vo vozidle plne obsadené, cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom môže zaujať len jedno miesto; právo cestujúcich na bezplatnú prepravu spolucestujúcich detí určuje tarifa.

ČL. 8 VYLÚČENIE OSÔB Z PREPRAVY

(1)  Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť ostatným cestujúcim na ťarchu.

(2)  Vodič alebo iný člen osádky autobusu alebo revízor je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť:

 1. a)    osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné, prípadne prirážku a úhradu podľa tohto prepravného poriadku alebo tarify,
 2. b)   osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich,
 3. c)    osoby, ktoré aj po upozornení zamestnanca dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

(3)   Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

(4)   Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného, prípadne dovozného, ktoré pred prepravou v danom autobuse zaplatil.

ČL. 9 VZŤAHY CESTUJÚCEHO A ČLENOV OSÁDKY AUTOBUSU

(1) Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu disciplinovane a v čase, keď autobus stojí na zastávke.

(2)  Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny a príkazy na  zaistenie ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, a na dodržiavanie povinností cestujúceho vyplývajúcich z článku 6 tohto prepravného poriadku a z ustanovení zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v platnom znení.

ČL.10 KONTROLA CESTOVNÝCH LÍSTKOV V PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE

(1)  Kontrolu cestovných lístkov je oprávnený vykonať vodič, iný člen osádky autobusu, alebo revízor, ktorý sa preukáže cestujúcim kontrolným odznakom (ďalej len “oprávnená osoba”).

(2) Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykoľvek počas prepravy alebo  v okamihu vystúpenia z vozidla predložiť ku kontrole cestovný lístok, v prípade zľavneného cestovného lístka aj platný preukaz na zľavu cestovného.

(3) Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, uloží oprávnená osoba dopravcu povinnosť zaplatiť cestovné a úhradu vo výške dvadsaťnásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav (v prímestskej a diaľkovej autobusovej doprave). Základné cestovné pre účely výpočtu výšky úhrady je základné cestovné z východiskovej zastávky kontrolovaného spoja po najbližšiu zastávku od miesta zistenia cestujúceho bez platného cestovného lístka.

(4)  Dopravca upustí od povinnosti zaplatiť úhradu vo výške stanovenej podľa ods.3 v prípade, ak sa pri kontrole cestujúci nepreukázal dokladom preukazujúcim nárok na zľavnené cestovné a v čase kontroly vlastnil takýto doklad (mal štatút cestujúceho s nárokom na zľavnené cestovné), a cestujúci preukáže doklad do 30 dní odo dňa vykonania kontroly na určenom pracovisku dopravcu po zaplatení manipulačného poplatku 10,00 €. Po tomto termíne je cestujúci povinný zaplatiť úhradu tak, ako je uvedené v ods.3.

(5)     V prípade, že sa cestujúci nemôže preukázať cestovným lístkom o zaplatení dovozného za   batožinu, uloží oprávnená osoba zaplatiť dovozné a úhradu vo výške desaťnásobku dovozného.

(6)     Cestujúci, ktorý odoprie alebo nemôže zaplatiť cestovné a úhradu podľa ods. 3, je povinný preukázať sa na výzvu oprávnenej osoby osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady podľa ods.7. Takýto cestujúci je povinný strpieť čas nevyhnutný na úkony pri  zisťovaní jeho totožnosti a na spísanie zápisu z kontroly, v prípade potreby aj za účasti polície; zároveň stráca právo na prepravu a môže byť z prepravy vylúčený. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm nie je dotknutá povinnosť cestujúceho príslušnú sumu dopravcovi zaplatiť.

(7)     Oprávnená osoba môže vykonávať úkony, smerujúce k zabezpečeniu a kontrole plnenia prepravných a tarifných podmienok. Medzi tieto úkony patrí aj zisťovanie totožnosti cestujúcich za účelom spracovania osobných údajov pre potreby vymáhania cestovného a úhrady od cestujúcich. Požadované osobné údaje tvoria: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu, prípadne iného dokladu preukazujúceho jeho totožnosť, v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko jeho zákonného zástupcu.

ČL.11 PREPRAVA BATOŽINY CESTUJÚCEHO

(1)  Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom (príručná batožina) alebo oddelene (cestovná batožina), a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, tarifou, prípadne cestovným poriadkom.

(2) Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť.

(3) Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať. Ak sa batožina prepravuje mimo dohľadu cestujúceho, vodič je povinný túto označiť kontrolným batožinovým lístkom, z ktorého jednu časť odovzdá cestujúcemu.

(4)  Preprava autobusových zásielok je vylúčená.

(5) Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu vzhľadom na jej hodnotu a charakter prípadne veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.

(6)  Z prepravy sú vylúčené:

 1. a)    veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,
 2. b)   nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre

prepravu ktorých  platia osobitné predpisy,

 1. c)    veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť

cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,

 1. d)   veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť ostatným

cestujúcim na ťarchu,

 1. e)    batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg,

(7) Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny, peniaze a iné veci,  ktorých celková hodnota presahuje sumu 300,00 €. Uvedenú batožinu smie cestujúci prepravovať len pod svojím dohľadom.

(8)  Ako batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu, pokiaľ to obsadenie autobusu na linke dovoľuje, štvorkolieskový detský kočík. Na prepravu sú pripustené iba kočíky s dieťaťom; pokiaľ to prevádzkové pomery na linke dovoľujú, aj kočíky prázdne. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča. V autobuse sa smie prepravovať iba jeden štvorkolieskový detský kočík, vodič môže výnimočne povoliť prepravu ďalších kočíkov, pokiaľ to prevádzkové pomery na linke umožňujú.

(9) Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov v súlade so zákonom NR SR č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive v platnom znení.

(10) Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou psa, drobné domáce a iné malé zvieratá,  pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí dovozné.

(11) Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na  krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby, resp. osoby ťažko zdravotne postihnuté.

(12) Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba 1 pár lyží s 1 párom lyžiarskych palíc, pokiaľ  to umožňujú   prevádzkové podmienky dopravcu.

(13) Batožina musí byť prepravovaná so súhlasom vodiča, a cestujúci je povinný postupovať pri preprave   batožiny podľa jeho pokynov a prevádzkových možností dopravcu.

(14) Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade, ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

(15) Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc a je zodpovedný za dohľad na batožinu až do doby fyzického odovzdania batožiny a jej uloženia v batožinovom priestore autobusu.

(16) Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

(17) Tarifa určuje batožinu, za ktorú je cestujúci povinný uhradiť dovozné, prípadne ktorá je prepravovaná bezplatne. Hmotnosť a rozmery batožiny pre účely určenia výšky dovozného si dopravca zisťuje podľa prevádzkových možností vážením, meraním alebo odhadom.

(18) Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení si bezodkladne prevziať svoju batožinu.

(19) Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

(20) Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.

(21) Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná na dispečingu dopravcu.

(22) Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá.

(23) Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej fyzického prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania      s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine, alebo za batožinu ktorá nebola fyzicky prebratá          k uloženiu v batožinovom priestore autobusu.

(24) Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 300,00 € za 1 kus cestovnej batožiny.

ČL.12 CESTOVNÉ LÍSTKY, MIESTENKY A BATOŽINOVÉ LÍSTKY V PRAVIDELNEJ AUTOBUS. DOPRAVE

(1)   Cestovný lístok vydaný vodičom, iným členom osádky autobusu alebo výdajňou cestovných lístkov mimo autobusu oprávňuje cestujúceho na prepravu spojom do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, a to len v čase (dátum), úseku (číslo spoja) a trase (číslo linky), pre ktorý ho vodič alebo výdajňa vystavili.

(2)  Cestovný lístok je dokladom o zaplatení cestovného a obsahuje tieto údaje:

 1. a) druh cestovného lístka,
 2. b) doba platnosti,
 3. c) prevádzkový rozsah platnosti (číslo linky, číslo spoja, úsek medzi zastávkami),
 4. d) výška cestovného,
 5. e) obchodné meno (názov) dopravcu, ktorý cestovný lístok vydal.

3)   Osobitným druhom cestovného lístka je elektronický cestovný lístok, ktorý si cestujúci zakúpi sám prostredníctvom internetu a jeho použitie a uznávanie sa riadi zmluvnými podmienkami dopravcu a správcu predajného internetového portálu.

(4)  Cestujúci nesmie po nastúpení do autobusu postúpiť cestovný lístok inej osobe. Ak bol cestovný lístok vydaný na meno, môže tento použiť iná osoba len ak o zmene cestujúceho informovala dopravcu.

(5)  Cestovný lístok je neplatný, ak

 1. a) bol vydaný na podklade nesprávnych údajov,
 2. b) jeho údaje už nezodpovedajú skutočnosti,
 3. c) nebol riadne vyplnený alebo ak boli jeho údaje neoprávnene zmenené,
 4. d) nemožno z neho s určitosťou zistiť potrebné údaje, najmä pre jeho poškodenie alebo   znečistenie,
 5. e) uplynula doba jeho platnosti,
 6. f)  použila ho neoprávnená osoba,
 7. g) nedodržali sa podmienky určené na jeho použitie.

(6) Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na zľavu cestovného.

(7)   Právo na zľavu cestovného preukazuje cestujúci vodičovi preukazom. Druhy a vzory preukazov na zľavu cestovného určí tarifa.

(8)   Ak dopravca má pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie zľavy cestovného, je oprávnený požadovať od žiadateľa ďalšie doklady; pokiaľ sa právo na zľavu nepreukáže, dopravca je oprávnený poskytnutie zľavy odoprieť. Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenie tohto prepravného poriadku alebo tarify o získaní zľavy cestovného, dopravca mu môže odmietnuť potvrdenie preukazu na zľavu cestovného až na dobu jedného roka.

(9)   Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy i v okamihu vystúpenia z vozidla. Ak cestujúci má platný cestovný lístok už pri nastúpení do vozidla, je povinný ho ihneď a bez vyzvania predložiť na nahliadnutie, prípadne na vyznačenie jeho použitia; ak ide o zľavnený cestovný lístok, predloží zároveň preukaz na zľavu cestovného. Cestovné lístky sa nesmú predkladať na nahliadnutie zložené alebo vložené do nepriehľadných obalov alebo inak nečitateľné.

(10) Cestovný lístok vydáva vodič a na niektorých zastávkach tiež výdajňa cestovných lístkov. Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla bez platného cestovného lístka, je povinný si bez vyzvania zakúpiť cestovný lístok u vodiča.

(11) Cestujúci, ktorý v ceste pokračuje tým istým spojom za zastávku, do ktorej má platný cestovný  lístok, je povinný si bez vyzvania zaobstarať cestovný lístok na ďalšiu cestu, a to najneskoršie pred odchodom z tejto zastávky. Vo vozidlách alebo spojoch, pri ktorých je vylúčená preprava stojacich cestujúcich, vydá dopravca cestovný lístok pre ďalšiu cestu, len ak je voľné miesto na sedenie.

(12) Cestovný lístok sa môže vydať len na prepravu do zastávky uvedenej v cestovnom poriadku  použitého spoja.

(13) Výška cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť s cenou zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného lístka, či mu bol vydaný podľa jeho údajov, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku; na neskoršiu reklamáciu cestujúceho dopravca neberie zreteľ.

(14) Za stratu cestovného lístka sa v zásade náhrada neposkytuje. Ak ide o cestovný lístok na meno na povinne miestenkový spoj, dopravca vydá náhradný cestovný lístok.

(15) Cestovným poriadkom alebo výveskou môže dopravca určiť, že pri určitých spojoch treba alebo je možné vopred si zabezpečiť miesto na sedenie zakúpením miestenky   z východiskovej alebo výnimočne z inej zastávky spoja. Náhradu za zabezpečenie miesta na sedenie vo vozidle určuje tarifa.

(16) Miestenky sa predávajú vo vybraných výdajniach cestovných lístkov. Vodič miestenky nepredáva, pokiaľ tak neurčuje cestovný poriadok. Cestujúci si môže zakúpiť miestenku vopred pred dátumom odchodu príslušného spoja z východiskovej zastávky podľa podmienok predajného miesta.

(17) Cestujúci s miestenkou stráca právo na svoje miesto, ak ho neobsadí pred odchodom spoja zo zastávky, z ktorej bola miestenka vydaná. Ak dopravca určil, že miesto treba zaujať do určitého času pred odchodom spoja, stráca cestujúci právo na svoje miesto, ak ho do tohto času neobsadí. Pokiaľ cestujúci nedodrží tento čas, ale dostaví sa k vozidlu ešte pred odchodom spoja podľa cestovného poriadku, zostáva mu právo na prepravu zachované.

(18) Ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpečilo vo vozidle miesto na sedenie, vráti mu dopravca sumu prijatú za miestenku.

(19) Ak sa cestujúci vzdá cesty, alebo vyhradeného miesta na sedenie hoci toto bolo voľné, alebo ak preruší cestu, dopravca nevracia sumu zaplatenú za miestenku.

(20) Miesta, na ktoré sú predané miestenky, dopravca označí vhodným spôsobom.

(21) Ak sa s cestujúcim prepravuje cestovná batožina, za ktorú sa podľa tarify platí dovozné, cestujúcemu sa vydá batožinový lístok za každý kus prevzatej batožiny na prepravu. Cestovnú batožinu je vodič povinný označiť kontrolným batožinovým lístkom.

(22) Vodič, alebo iný člen osádky vozidla odovzdá cestujúcemu batožinu, ak sa cestujúci preukáže batožinovým lístkom príslušnej batožiny.

ČL.13 OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE MEDZINÁRODNÚ DOPRAVU

(1)   Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov  primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.

(2)   Cestujúci musí mať platný cestovný doklad.

(3) Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.

(4)   Z prepravy sú vylúčené cestovné batožiny, ktorých hodnota presahuje 500,00 €. Batožina nad uvedený limit sa smie prepravovať len ako príručná batožina pod dohľadom cestujúceho za podmienky, že to dovoľujú prevádzkové možnosti dopravcu.

ČL.14 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY V NEPRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE

(1)  Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť, ak sa zmluvné strany takto dohodnú, spravidla v písomnej podobe.

(2)   Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad. Ak dopravcovi preukázateľne vznikli náklady na zabezpečenie nepravidelnej prepravy pred termínom odstúpenia od zmluvy, je objednávateľ tieto náklady dopravcovi povinný uhradiť, pokiaľ sa nedohodne inak.

(3)   Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti dopravnej licencie, okrem toho dôvodom môže byť napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla alebo cestujúcim, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.

(4)   Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, ak nie je s účastníkmi dohodnuté inak.

(5)   Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto  a v dohodnutom čase, uhradí objednávateľ dopravcovi, pokiaľ sa nedohodne inak, všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť a osobitnú úhradu v sume do 50,00 €.

ČL.15 NÁJDENÉ VECI

(1)   Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich z vozidla a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.

(2)   Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, aleboiný úradný doklad, dopravca je povinný oznámiť nájdenie dokladov držiteľovi.

(3)   Dopravca má právo predať veci, ktoré  nikto nevyzdvihne do 6 mesiacov odo dňa ich uskladnenia. V prípadoch nevyzdvihnutia nájdených vecí do 6 mesiacov, a ak o ich predaj pre ich bezcennosť nie je záujem, dopravca zabezpečí na vlastné náklady ich likvidáciu. Ak ide o veci nebezpečnej povahy alebo o veci ktoré sa rýchlo kazia, môže ich dopravca zklikvidovať bez dodržania uvedenej lehoty.

(4)   Ak sa o nájdené a už predané veci prihlási osoba, ktorá nepochybne preukáže, že nájdená vec jej patrila, dopravca jej vyplatí výťažok z predaja po odpočítaní príslušného poplatku za uskladnenie a nákladov spojených s predajom.

ČL.16 MIMORIADNE UDALOSTI POČAS PREPRAVY

(1) Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní:

 1. a)    poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
 2. b)   urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
 3. c)    urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

(2)  Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní     pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods. 1.

(3)  Vodič alebo osádka autobusu sú oprávnení posunúť odchod autobusu zo zastávky alebo miesta odpočinku podľa cestovného poriadku za účelom dodržiavania zákonom stanovených limitov jazdy a odpočinku v prípadoch, ak bola na trase do príchodu na zastávku dopravná nehoda, kontrola vykonávaná Policajným zborom SR, Colnou správou, Inšpektorátom práce, a pod.; alebo sa vyskytla iná udalosť (spadnutý strom, prepadnutá vozovka, ai.), ktorá zapríčinila zdržanie autobusu.

ČL.17 REKLAMÁCIA

(1)  Práva, ktoré má oprávnený cestujúci z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na príslušnom súde.

(2)  Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený objednávateľ prepravy:

 1. a) v pravidelnej preprave osôb cestujúci,
 2. b) v nepravidelnej preprave osôb.

Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávnenej osoby.

(3)     Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.

(4)   Oprávnený musí uplatniť právo na reklamáciu u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do šiestich mesiacov,

 1. a) ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb, odo dňa, keď sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať;
 2. b)  od udalosti zakladajúcej právo v ostatných prípadoch.

(5)  Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní     v určenej lehote, platí, že reklamácia sa riadne podala.

ČL.18 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)   Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia   a sprístupnenia súčasťou zmluvy o preprave osôb.

(2)  Dopravca zabezpečí prístupnosť tohto prepravného poriadku v súlade s § 8 ods. 1, písm. h) zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení v miestach predaja cestovných lístkov, v autobusoch a na svojej internetovej stránke: http:// www.dopaexpress.sk

(3)   Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom  1.septembra 2017.

(4)   Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť najskôr dňom  ich zverejnenia a sprístupnenia, prípadne iným určeným termínom.

 

 

V Krompachoch dňa 1.9.2017

Ing. Dominika Horváthová